Historiek

De afstudeerrichting ‘Gezondheidsvoorlichting, -opvoeding en -bevordering’ werd voor het eerst opgericht in het academiejaar 1994-1995 als onderdeel van de opleiding Medisch-sociale Wetenschappen. Het programma destijds bestond uit twee cycli: twee kandidatuurjaren en twee licentiejaren. Voor de eerste cyclus werd toen ook een éénjarige kandidatuur aangeboden voor gegradueerde verpleegkundigen en vroedvrouwen. De opleiding richtte zich dan ook nadrukkelijk op afgestudeerden van het hoger onderwijs van één cyclus met als studiegebied gezondheidszorg, verpleegkunde of vroedkunde.

In de licenties konden de studenten kiezen uit drie afstudeerrichtingen: ‘Verplegings­wetenschappen’, ‘Beheer en Beleid van Verzorgingsinstellingen’ en ‘Gezondheids­voorlichting, -opvoeding en -bevordering’. In 2001 werd de opleiding een eerste keer gevisiteerd, met de in dit verslag gemaakte opmerkingen werd rekening gehouden bij het uitwerken van de vernieuwde master.

De opleiding formuleerde haar doelstelling als ‘mensen te scholen tot licentiaat in de Medisch-sociale wetenschappen die inzicht heeft in het wetenschappelijk onderzoek en dit autonoom kan toepassen op de sociale aspecten van de gezondheidszorg. De opleiding wil wetenschappelijk onderzoek stimuleren, gegevens uit het werkveld in een ruimer theoretisch ondersteunend kader plaatsen en universitair geschoolden ter beschikking stellen voor het onderwijs van HOBU-studenten. De opleiding wou niet voor specifieke functies voorbereiden, maar de ontwikkeling van eigen potentieel beklemtonen.’

In artikel 61 van het decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (B.S. 14/08/2003) werd de mogelijkheid voorzien om een master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering in te richten. Dit decreet voorzag een kader (één schakeljaar en één masterjaar) waarbinnen de masteropleiding gestalte moest krijgen. De beperking tot een éénjarige master werd fel bekritiseerd met als voornaamste argument dat dit voor de opleiding gezondheidsvoorlichting een stap achteruit betekende in plaats van een verdere ontwikkeling van de opleiding. Initieel werd dan ook gekozen voor een 2-jarige master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering en hiervoor werd een dossier ingediend bij de erkenningscommissie. Dit voorstel werd niet goedgekeurd. Een nieuw voorstel voor een éénjarige master werd ingediend.

Er werd geopteerd voor een afzonderlijke master, onafhankelijk van de master in de verpleegkunde en vroedkunde alsook van de master in management en beleid van gezondheidszorg om volgende reden: de duur van de opleiding wordt met een jaar verkort waardoor er geen gemeenschappelijke opleidingsonderdelen meer kunnen zijn behalve in het schakelprogramma. Gezien de duur met 1 jaar werd verkort betekende deze opleiding geen verzwaring van de onderwijslast noch was een bijkomende financiering nodig. Bovendien bood een afzonderlijke master de mogelijkheid voor het kiezen van een titel met meer duidelijkheid wat de aantrekkingskracht van de opleiding verhoogt en meer duidelijkheid biedt voor de arbeidsmarkt.

De opleiding is uniek in Vlaanderen. In de meeste Europese en Noord-Amerikaanse landen zijn gelijkaardige opleidingen uitgebouwd.

 

De Universiteit Gent besloot deze master in te richten, na gunstig advies van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen op 11/03/2003 en van het bestuurscollege op 24/06/2004.

In het academiejaar 2006-07 werd gestart met het schakelprogramma van de Master in de Gezondheidsvoorlichting en -bevordering. Terzelfdertijd werd de bestaande afstudeer­richting ‘GVO’ van de licentie Medisch-sociale wetenschappen progressief afgebouwd vanaf het academiejaar 2005-2006.

 

De opleiding Master in de Gezondheidsvoorlichting en -bevordering (GVO/GB) aan de Universiteit Gent maakt deel uit van de opleidingen die georganiseerd worden binnen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.